fbpx

AGENDA

January 23rd, 2020

De Nieuwe Vorst, Tilburg

Duet + Naar Huis

January 25th, 2020

De Meervaart, Amsterdam

Duet + Naar Huis

February 2nd, 2020

FilmFest by Rogue Dancer, Durham (NC)

Naar Huis

February 27th, 2020

Club SoDa, Tilburg

HOW IT ENDS (studio presentation)

March 6th, 2020

De Nieuwe Vorst, Tilburg

HOW IT ENDS (try-out)

March 7th, 2020

De Nieuwe Vorst, Tilburg

HOW IT ENDS (premiere)

March 13th, 2020

I̶n̶s̶ ̶B̶l̶a̶u̶,̶ ̶L̶e̶i̶d̶e̶n̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

H̶O̶W̶ ̶I̶T̶ ̶E̶N̶D̶S̶

March 28th, 2020

C̶i̶n̶e̶d̶a̶n̶s̶ ̶-̶ ̶E̶Y̶E̶,̶ ̶A̶m̶s̶t̶e̶r̶d̶a̶m̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

M̶Y̶ ̶O̶W̶N̶ ̶W̶O̶R̶S̶T̶ ̶E̶N̶E̶M̶Y̶ ̶(̶p̶r̶e̶m̶i̶e̶r̶e̶)̶

April 22nd, 2020

FilmFest by Rogue Dancer, Durham (NC)

INTERLUDE (online)

May 5th, 2020

Theater Kikker, Utrecht

INTERLUDE (online)

May 6th, 2020

C̶C̶ ̶A̶m̶s̶t̶e̶l̶,̶ ̶A̶m̶s̶t̶e̶r̶d̶a̶m̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

H̶O̶W̶ ̶I̶T̶ ̶E̶N̶D̶S̶

May 8th, 2020

A̶I̶N̶S̶I̶,̶ ̶M̶a̶a̶s̶t̶r̶i̶c̶h̶t̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

H̶O̶W̶ ̶I̶T̶ ̶E̶N̶D̶S̶

May 11th, 2020

T̶h̶e̶a̶t̶e̶r̶ ̶K̶i̶k̶k̶e̶r̶,̶ ̶U̶t̶r̶e̶c̶h̶t̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

H̶O̶W̶ ̶I̶T̶ ̶E̶N̶D̶S̶

July 9th, 2020

Pop-up Cinema / De Nieuwe Vorst, Tilburg

Naar Huis

July 14th, 2020

Natlab, Eindhoven

Naar Huis

August 15th, 2020

L̶i̶m̶b̶u̶r̶g̶ ̶F̶e̶s̶t̶i̶v̶a̶l̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

H̶O̶W̶ ̶I̶T̶ ̶E̶N̶D̶S̶ ̶(̶3̶x̶)̶

August 16th, 2020

L̶i̶m̶b̶u̶r̶g̶ ̶F̶e̶s̶t̶i̶v̶a̶l̶ ̶(̶c̶a̶n̶c̶e̶l̶l̶e̶d̶)̶

H̶O̶W̶ ̶I̶T̶ ̶E̶N̶D̶S̶ ̶(̶3̶x̶)̶

September 21st, 2020

ETZ, Tilburg

Only Patience Works Immediately

September 22nd, 2020

ETZ, Tilburg

Only Patience Works Immediately

October 1st, 2020

Het Laar, Tilburg

Only Patience Works Immediately (2x)

October 5th, 2020

Nederlandse Dansdagen

MY OWN WORST ENEMY (premiere)

October 13th, 2020

San Francisco Dance Film Festival

MY OWN WORST ENEMY

October 23rd, 2020

Sterk Huis, Goirle

Only Patience Works Immediately

November 2nd, 2020

Het Laar, Tilburg

Naar Huis

November 7th, 2020

Korzo, Den Haag

HOW IT ENDS (2x)

November 9th, 2020

Verkadefabriek, 's-Hertogenbosch

HOW IT ENDS (2x)

November 10th, 2020

Ins Blau, Leiden

HOW IT ENDS

November 12th, 2020

Theater Kikker, Utrecht

HOW IT ENDS (2x)

November 19th, 2020

Chassé Theater, Breda

HOW IT ENDS

November 27th, 2020

CC Amstel, Amsterdam

HOW IT ENDS

November 28th, 2020

De Nieuwe Vorst, Tilburg

HOW IT ENDS (2x)

December 18th, 2020

LUX, Nijmegen

HOW IT ENDS (2x)